Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir ve her dalalet ateştedir.”

Öne çıkan

Bid’atçiler Tevhid Ehli Olabilir mi?

Bid’atçiler Tevhid Ehli Olabilir mi?

19 Ocak 2020 Pazar

Düşman Kapıda Bile Olsa... Hadisinin Sıhhati

Düşman Kapıda Bile Olsa... Hadisinin Sıhhati

Sahih İlmihal adlı çalışmamda zikrettiğim şu rivayetin sıhhati hakkında bilgi talep edildi:

Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

إن كان الغزو )العدو( عند باب البيت فلا تذهب إليه إلا بإذن أبويك

“Düşman evinin kapısında bile olsa, anne babanın izni ol­maksızın savaşa gitme”[1]

İbrahim Canan''ın Hadise Yaptığı Bâtıl Bir Tercüme ÜzerineGeçtiğimiz yıllarda trafik kazasında ölen Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte tercüme ve şerhinde birçok hadisin tercümesinde hatalar yapmış, şerhlerde ise Said Nursi denilen sapık kelamcının sözlerinden birçok alıntılar yaparak temiz hadisleri kirletmiş, asrın saptırıcı önderlerinden Fethullah Gülen’in kuyruğuna yapışmıştır.

Metni ve Anlamı Tahrif Edilen Bayram Hadisi HakkındaSon günlerde Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’e nispet edilen: “Bayram insanların bayram yaptığı gündür” şeklindeki iftira yaygınlaşmış, insanların zihinlerinde “Türkiye Perşembe günü bayram yapacak, o halde Türkiye’de yaşayanlar olarak biz de Perşembe günü kurban kesebiliriz” şeklinde bir şüphe dillendirilmeye başlamıştır. Menheci bozuk olan nasipsizlerin kurban bayramı bu sene Perşembe olabilir. Lakin kitap ve sünneti kendilerine rehber edinmiş hakiki müslümanların bayramı Cuma günüdür.

“Kitap ve Sünneti Bıraktım” HadisiEbû Muâz el-Çubukâbâdî

Bir kardeşimiz şiilerin sitelerinde “Size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah’ın kitabı ve sünnetim” hadisini inkar ettiklerini bana yazarak bu konuda bir çalışmam olup olmadığını sordu. Bu konuda daha önce rivayetlerin tariklerini incelemiş ve Kıyas ve Taklid adlı risalemde kaynaklarını belirtmekle iktifa etmiştim. Verilen linkteki Şiaların iddialarına bakınca burada biraz daha ayrıntılı bilgi vermem gerekti.

İbn Ebi Şeybe’nin Seferilik Mesafesi ve Müddeti Hakkındaki Rivayetlerinin Kritiği

İbn Ebi Şeybe’nin Seferilik Mesafesi ve Müddeti Hakkındaki Rivayetlerinin Kritiği

Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Bismillah

İbn Ebi Şeybe’nin Musannef’inin Türkçe’ye tercüme edilmesinden sonra bu kitapta geçen seferilikle alakalı rivayetlere dair şüphe ve soruların sıkça dile getirilmesi sebebiyle, ilgili rivayetlerin değerlendirmesini sunuyorum:

29 Aralık 2019 Pazar

İki Secde Arasındaki Oturuşta Parmak İşareti Sahihtir.

* Son günlerde iki secde arasında sağ elin işaret parmağıyla işaret etme hakkındaki açık ve sahih sünnet üzerindeki şüpheler yeniden gündeme gelmiş, Şeyh Ebu Said Yarbuzi'ye bu konu sorulduğunda delil getirilen hadisin "şaz" olduğunu söylemiştir. Bunu söylerken dili sürçmüş olacak ki, "Bütün hadis alimleri buna şaz diyor" şeklinde bir ifade kullanmıştır. Hakikatte ise bu hadise şaz diyerek ilk yanılan Şeyh el-Elbanî olmuş, sonra onu Şeyh b. Baz ve Şeyh Bekr Ebu Zeyd  takip etmişlerdir. Daha önce bu risaleyi şimdiki halinden daha kısa yayınlamıştım, lakin buradaki yanılgıyı, hadis usulü hakkında bilgisi olup, bu risalede aktarılan bilgileri ve hadis eserlerini dikkatli bir şekilde inceleyenlerden başkası anlayamamıştır. Bu sebeple, hakka talip olan ve rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini her türlü görüşün önünde tutanlar için, konuya biraz daha açıklık getirmek amacıyla risaleye bazı ilaveler yaptım.

Ebu Muaz

17 Aralık 2019 Salı

Kulun Kalbinde İman ile Haset Bir Araya Gelmez Hadisi


Bismillah,

Bazı kardeşlerimiz, İman ve Tevhid Akidesi sohbet serisinin ilkinde "Kulun kalbinde iman ile hased bir araya gelmez" lafzıyla zikrettiğim hadisin kaynağını sormaktadır.

Bu hadisi Abdulhak el-İşbilî, el-Ahkamu'l-Kübra'da (3/212);  Taberani, Sagir'de (410); Nesai Sunen'inde (3109); İbn Hibban, Sahih'inde (10/466) Deylemi (7716), Ebu'ş-Şeyh el-İsbehani, et-Tevbih'te (no:68) Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şu lafızla rivayet etmişlerdir: "Mümin kulun boşluğunda Allah yolundaki toz ile cehennem dumanı bir araya gelmez, bir kulun kabinde iman ile haset bir araya gelmez".

el-Elbânî Sahihu'l-Cami'de (7620) ve Şuayb el-Arnaut, Sahihu İbn Hibban tahkikinde hasen demişlerdir.


Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî Hacamat İçin Günlerin Tercihi meselesi


Bismillah.

Hacamat hakkında sorulan bir mesele şu şekildedir:

 Hacamat yaptıracak kimsenin arabî ayın on yedinci, on dokuzuncu ve yirmi birinci günlerini tercih etmesinin tavsiye edildiğini sahih hadislerde görmekteyiz. (bkz.: Ebu Davud 3861 Tirmizi 2058, İbn Mace 3486, Hakim 4/209, 409, Ahmed 1/354 Beyhaki 9/340)

9 Aralık 2019 Pazartesi

Sünnet İnkarcılarının Çelişki İddialarına Cevaplar


               Sünnet İnkarcılarının Şüphelerine Cevaplar


Şüphesiz hamd Allah içindir. O’na hamd eder, O’ndan yardım ister ve O’ndan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet ettiğini saptıracak yoktur ve O’nun saptırdığını hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasulüdür.

Bundan sonra,

İslam’da başka milletlerde bulunmayan üstünlüklerden birisi isnad sistemidir. Bu ümmetin peygamberine nispet edilen söz, fiil ve takrirler, şahitler zinciri diyebileceğimiz isnad sistemi ile nakledilir. Bu üstünlüğe Kitap ehli mensupları çokça haset etmişler, bu sisteme leke kondurmak için
müsteşrik/oryantalist araştırmacılar yetiştirmişler ve ümmet arasına şüphe virüsleri enjekte etmek üzere görevlendirilmişlerdir. Bu virüsün yayılma alanı ülkemizde daha çok akademik çevreler olmuş, hadis kürsüleri dahi bu mikrobu taşıyan hastalıklı şahsiyetlere tahsis edilerek adete HABİS KÜRSÜSÜ haline getirilmiştir.

8 Aralık 2019 Pazar

Sohbet Edepleriyle İlgili 40 Hadis


Hafız Ebu Nuaym el-İsfahani’den Sohbet Adabıyla İlgili 40 Hadis

Hazırlayan ve Tercüme eden: Şeyh Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

1- Aişe radıyallahu anha’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم

“İnsanların en şerlileri; kötülüklerinden korkulduğundan dolayı kendilerine ikram edilen (saygı gösterilen)lerdir.”

(Ebu Nuaym Hilye (6/335) Sunenu’l-İsfahani (2248) sahihtir.